Taulell de comunicacions

Convocatoria Assemblea General Ordinaria 2/9/2022 · 10:00 h

Per la present, es convoca Assemblea General Extraordinària de la SAT 9902 AGROALMENDRA, que es celebrarà el pròxim dia 02 de setembre del 2022, a les instal·lacions de la SAT, situada a Térmens (Lleida), a les 10.00h en primera convocatòria i a les 10.30h segona convocatòria al mateix lloc i amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA:

  • Ratificació de les modificacions de l’any en curs aprovades per la junta rectora durant el programa operatiu 2021.
  • Aprovació de la sol.Licitud del programa operatiu 2023.
  • Aprovació de la constitució I financiació del fons operatiu, métode de càlcul de les contribucions financeres dels socis I de la forma de gestió del fons operatiu. Métode de càlcul per obtenir el reemborsament de les accions individuals dels socis que causen baixa de la op I període d’amortització de les inversions.
  • Aprovar l’import de vpc de referència per al programa operatiu 2023.
  • Delegació de la facultat de decisió de la  junta rectora per les modificacions del programa operatiu durant la execució del 2023.
  • Aprovar nou secretari per la junta rectora.
  • Precs I preguntes.

Térmens, 27 de juliol de 2022

Joan Roque Forcat
President

Descarrega convocatòria

MOLT IMPORTANT: EN PREGA CONFIRMACIÓ D’ASISTÈNCIA.


Agroalmendra

Gestió i comercialització d'ametlla