Taulell de comunicacions

Convocatoria Assemblea General Extraordinaria 30/7/2021 · 12:30 h

Per acord de la Junta Rectora del passat 30 de juliol del dos mil vint-i-ú , el convoco a l’ Assemblea General Extraordinària de la SAT 9902 AGROALMENDRA, que es celebrarà el divendres 3 de setembre del 2021, a les instal·lacions de la SAT situada a Térmens (Lleida), a les 12.30h en primera convocatòria i a les 13.00h en segona convocatòria al mateix lloc i amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

  • Ratificació de les modificacions any en curs aprovades per la junta rectora durant el programa operatiu 2020.
     
  • Aprovació de la sol.Licitud d’un nou programa operatiu 2022-2024.Aprovació de la constitució I financiació del fons operatiu, métode de càlcul de les contribucions financeres dels socis I de la forma de gestió del fons operatiu, mètode de càlcul per obtenir el reemborsament de les accions individuals dels socis que causen baixa de la op I període d’amortització de les inversions.
  • Aprovar l’import de vpc de referència per al programa operatiu 2022.

  • Delegació de la facultat de decisió de la junta rectora per les modificacions del programa operatiu durant la ejecució del 2022.

  • Precs I preguntes.

Térmens, 3 d'agost de 2021

Joan Roque Forcat
President

Descarrega convocatòria

MESURES COVID-19
Es recomana que donada la situació actual de crisi de la Covid-19 i per tal d’afavorir el mínim nombre de desplaçaments i concentració de persones i en especial en relació a les més vulnerables, en la mesura del possible s’atorgui representació en l’Assemblea a favor d’un/a altre/a soci/a per tal de concentrar el mínim nombre de socis/es presents i garantir a l’hora l’exercici del vot del major nombre de socis/es, tot i tenint en compte que una sola persona només por representar el vot propi i d’un/a altre/a soci/a.
Es prega confirmació assistència: Per tal de donar compliment a les mesures de distància i seguretat interpersonal establertes, els preguem que per motius organitzatius d’adaptació de l’espai i distàncies de seguretat entre els/les assistents, confirmin la seva assistència amb antelació trucant al telèfon 973 181 160 o enviant un mail a la següent adreça: agroalmendra@gmail.com preferiblement abans del dia 24 d'agost de 2021, será obligatori l’ús de mascareta així com el compliment de totes les normes sanitàries vigents en el moment de la celebració de l’assemblea. 


Agroalmendra

Gestió i comercialització d'ametlla